FORRETNINGSBETINGELSER Aaberg og Pilgaard ApS

forretningsbetingelser gælder for den tekniske bistand og de ydelser, som Aaberg og Pilgaard ApS leverer til Klienten, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der stilles Aaberg og Pilgaard ApS 13. marts 2022 eller senere

1. OPGAVENS OMFANG OG UDFØRELSE

1.1 Opgaver løses iht. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 18) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

1.2 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Aaberg og Pilgaard ApS udførelse af arkitektarbejde.

1.3 For hver opgave aftales omfanget af ydelserne mellem Aaberg og Pilgaard ApS og Klienten.

1.4 Aaberg og Pilgaard ApS er frit stillet til at vælge eventuelle underrådgivere på opgaven.

1.5 Til en opgave kan udpeges en projektleder af Aaberg og Pilgaard ApS. Projektlederen kan kun udskiftes efter godkendelse hos Klienten.

1.6 Alle sagsakter opbevares i Aaberg og Pilgaard ApS arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Opbevaring kan være i elektronisk form.

2. HONORAR:

2.1 Aaberg og Pilgaard ApS fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder med hensyntagen til, om der udføres arbejde udenfor normal arbejdstid og arbejde af særligt hastende karakter, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Aaberg og Pilgaard ApS ydelser, det med opgavens udførelse forbundne ansvar, sagens kompleksitet, graden af den specialistviden, der er anvendt i sagen og det opnåede resultat.

2.2 Opgaverelaterede udlæg og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, gebyrer, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af Klienten ud over honoraret. Kørsel faktureres iht. statens takster for skattefri kørselsgodtgørelse.

2.3 Klienten vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil de timepriser, der tages udgangspunkt i, kunne oplyses, og klienten vil løbende kunne få oplyst det samlede antal anvendte timer.

2.4 Aaberg og Pilgaard ApS er berettiget til at fakturere optjent honorar a conto løbende eller månedsvist bagud. Klienten skal på forlangende betale et depositum af passende størrelse, typisk svarende til en måneds anslået honorar. Større eksterne omkostninger, herunder udlæg, kan kræves forudbetalt eller betalt umiddelbart efter udlæggets afholdelse.

2.5 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling betales rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

3. FORTROLIGHED

3.1 Aaberg og Pilgaard ApS er forpligtet til at behandle alle fortrolige oplysninger modtaget fra Klienten eller om Klienten med fortrolighed.

3.2 Aaberg og Pilgaard ApS vil som udgangspunkt kommunikere pr. e-mail. E-mails vil ikke blive krypteret, medmindre Klienten konkret kræver dette. Det forudsættes således, at klienten er indforstået med, at også sådanne informationer af fortrolig karakter udveksles pr. e-mail, og at denne udveksling, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne kommunikationsform kommer til andres kundskab.

4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

4.1 Aaberg og Pilgaard ApS har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materiale, som Aaberg og Pilgaard ApS leverer til Klienten i forbindelse med sager. Klienten har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

4.2 CAD-tegninger og andre kildefiler udleveres ikke, medmindre andet aftales særskilt.

4.3 Når det er offentligt, at en sag eller en transaktion har fundet sted, har Aaberg og Pilgaard ApS ret til i markedsføringsmateriale og på Aaberg og Pilgaard ApS hjemmeside, at informere om Aaberg og Pilgaard ApS involvering i sagen ved brug af det til sagen udarbejdede materiale medmindre andet aftales.

5. ANSVAR OG FORSIKRING

5.1 Aaberg og Pilgaard ApS er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

5.2 Aaberg og Pilgaard ApS har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring i Tryg Policenummer 670- 9.532.120.228.

5.3 Aaberg og Pilgaard ApS ansvar, herunder for partnere og medarbejdere, er dog begrænset til et beløb på maksimalt på DKK 12.500.000,- for persondækning og tingskade på DKK 2.500.000, dog i henhold til ABR18.

5.4 Aaberg og Pilgaard ApS kan desuden ikke gøres ansvarlig for dag- eller konventionalbodskrav, som Klienten måtte ifalde overfor tredjemand. Aaberg og Pilgaard ApS påtager sig intet ansvar overfor tredjemand, som er en følge af Klientens anvendelse af materiale eller rådgivning ydet af Aaberg og Pilgaard ApS.

5.5 Aaberg og Pilgaard ApS, herunder partnere og medarbejdere, er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

5.6 Aaberg og Pilgaard ApS, herunder partnere og medarbejdere, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Aaberg og Pilgaard ApS har henvist til, ligesom Aaberg og Pilgaard ApS , herunder partnere og medarbejdere, ikke hæfter for fejl begået af underleverandører, som efter aftale med Klienten er overladt løsningen af dele af opgaven.

5.7 Standses en opgave før rådgivning fra Aaberg og Pilgaard ApS er afsluttet, og ønsker Klienten fortsat at gøre brug af materialet udarbejdet af Aaberg og Pilgaard ApS , er Aaberg og Pilgaard ApS ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, uanset eventuelle fejl og mangler.

6. LOVVALG OG VÆRNETING  Aaberg og Pilgaard ApS

6.1 Aaberg og Pilgaard ApS rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret (eksklusiv eventuelle lovvalgsregler).

6.2 Enhver tvist, som måtte opstå mellem Aaberg og Pilgaard ApS og klienten, kan alene indbringes for de danske domstole.

6.3 Tvister afgøres i Retten sættes i København.